ข้อมูลโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มโรงเรียนสตึก 6

          โรงเรียนบ้านชุมแสง ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2482 มีพื้นที่รวม 21 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
ระยะทางของโรงเรียนห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นระยะ
ทาง 70 กิโลเมตร
          ลักษณะของชุมชนเป็นสังคมชนบท ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 99 % ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลัก และมีฐานะยากจน ชุมชนใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร คือ ภาษาเขมร
นับถือศาสนาพุทธ และยึดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น ประเพณี "โฎนตา"
ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว